top of page

HARVARD - BÍCH NHAM 2024

Tour 10 ngày học tập và trải nghiệm đặc biệt tại Đại học Harvard và Tu viện Bích Nham (Hoa Kỳ) dành cho Lãnh đạo.

Power in Numbers

Programs

Locations

Volunteers

Project Gallery

bottom of page